Zimowe wyzwanie Baśniowego Lasu
Świętego Mikołaja

Zimowe WYZWANIE

Zrób sobie, bądź swoim najbliższym, radosne, zabawne zdjęcie w Baśniowym Lesie Świętego Mikołaja przy jednej z 16-tu magicznych figur, a następnie udostępnij je na swoim Instagramie z dopiskiem „Tak się bawię/bawimy w Baśniowym Lesie Świętego Mikołaja” i koniecznie oznacz nasz profil @swiat.marzen.inwald .
Pokaż swoje udostępnione zdjęcie w sklepiku z pamiątkami, a otrzymasz upominek.

Regulamin Zimowego WYZWANIA

1. ORGANIZACJA ZABAWY

 1. Organizatorem Zabawy „Zimowe WYZWANIE” (zwanym dalej „Zabawa”), jest firma MWD Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, na ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd posiadająca nr NIP 551-24-39-871, REGON 120144447, KRS 0000245337 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. „Uczestnik” – osoba, która opublikuje zdjęcie na swoim profilu Instagram.
 3. Przystąpienie do udziału w Zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Zabawy. Przystępując do Zabawy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Zabawy.
 4. Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zabawie.
 2. Fundatorem upominków jest Organizator.
 3. Zabawa trwa od dnia 11 listopada 2023 od godz. 14:00 do 28 lutego 2024 do godz. 19:00 – czas trwania może zostać skrócony przez Organizatora bez podania przyczyny.
 4. Zabawa nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Zabawie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które odwiedziły Baśniowy Las Świętego Mikołaja od 11.11.2023-28.02.2024.
 2. Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 3. Jeden uczestnik może brać udział w Zabawie tylko raz dziennie.
 4. Uczestnictwo w Zabawie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Biorąc udział w Zabawie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanego przez siebie zdjęcia i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.
 6. Publikowane zdjęcie nie może obrażać dowolnej z grup społecznych, etnicznych, religijnych, seksualnych.
 7. Publikowane zdjęcie nie może przedstawiać treści wulgarnych, obraźliwych lub przekraczających granic dobrego smaku.
 8. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Zabawie mogą̨ przystąpić do Zabawy, a każde zgłoszenie Uczestnika do Zabawy na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż̇ Uczestnik zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu i go akceptuje.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA UPOMINKÓW

 1. Każdy Uczestnik Zabawy po opublikowaniu zdjęcia na swoim profilu Instagram z dopiskiem „Tak się bawię/bawimy w Baśniowym Lesie Świętego Mikołaja” i oznaczeniu profilu Organizatora @swiat.marzen.inwald oraz okazaniu udostępnionego zdjęcia w punkcie z Pamiątkami na terenie Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja otrzymuje upominek niespodziankę.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Upominku na gotówkę oraz upominku innego rodzaju.
 3. Każda osoba może zrzec się Upominku, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna
 4. Jednemu Uczestnikowi Zabawy może zostać przyznany nie więcej niż̇ jeden Upominek.
 5. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Zabawie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której Uczestnik Zabawy utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.

5. ZAŁOŻENIA ZABAWY

 1. Uczestnik celem wzięcia udziału w zabawie powinien:
  1. Zrobić sobie, bądź swoim najbliższym, radosne, zabawne zdjęcie w Baśniowym Lesie Świętego Mikołaja przy jednej z 16-tu magicznych figur, a następnie udostępnić je na swoim Instagramie z dopiskiem „Tak się bawię/bawimy w Baśniowym Lesie Świętego Mikołaja” i oznaczyć profil @swiat.marzen.inwald .
  2. Pokazać swoje udostępnione zdjęcie w sklepiku z pamiątkami.

6. PRZYZNAWANIE UPOMINKÓW

 1. Upominek można będzie odebrać w Sklepiku z Pamiątkami Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja

 

Odwiedź Baśniowy Las Świętego Mikołaja

Zamów bilet indywidualny online i weź udział w niesamowitej przygodzie w zimowym parku w Inwałdzie!